Pályázatok

EFOP-4.1.3-17

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

szechenyi_2020_logo_fekvo_color_gradient_CMYK

 • a kedvezményezett neve:
  KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
 • a projekt címe:
  Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában
 • a szerződött támogatás összege: 12.000.000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A „Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában” című projekt célja az iskola hiányosságainak javítása, a fejlesztendő területek innovációja, melyek nem egymástól függetlenül vannak jelen, hanem strukturális rendszert alkotnak, melynek elemei:
– Egészséges életmód, Környezeti nevelés: A két terület fejlesztése érdekében továbbképzéseket valósítunk meg a tanárok számára, akik alkalmassá válnak a nevelési programban rögzített tervek szakszerű megvalósítására és kibővítésre. A diákok részére erdei iskolát és egészségnapot szervezünk.
– Idegen nyelv oktatásának fejlesztése: Eszközök beszerzésével és programokkal biztosítjuk a nyelvi oktatás színesítését, kibővítését, interaktívabbá tételét.
– Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése: Ennek érdekében tanárainknak mentorálással kapcsolatos továbbképzést, a diákoknak pályaorientációs programot, a szülők részére pedig családi napot kívánunk megvalósítani.
– Konfliktuskezelés: A felső tagozatos gyermekek között fellépő agresszió- és konfliktuskezelési problémák enyhítésére 2 tevékenységet kívánunk megvalósítani. A diákoknak szóló tréning során 2 csoport (15-15 fő) 5-5 alkalom során sajátítja el a társas kompetenciáinak fejlesztésén keresztül az alternatív vitarendezési módszereket. A témakörhöz társított továbbképzést 2 tanárunk részére kívánjuk biztosítani, ennek során elsajátítják a megfelelő metodológiát, melynek segítségével megjelennek az iskolai konfliktusokat szakértőként kezelni tudó személyek.
– Szaktárgyi továbbképzés: Az oktatási színvonal emelése érdekében a tanári kar tagjainak erkölcstan tárgyú továbbképzést, valamint IKT tantárgyi felhasználásra vonatkozó továbbképzést tervezünk.

 • a projekt befejezési dátuma: 2015. 10. 31.
 • projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

EFOP-3.2.4-16. Digitális Kompetencia Fejlesztése

Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 48,35 Mrd Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01. – 2021.08.31.
Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszeren belül egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújulásra. Ez a váltás azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatainak IKT-alapú újraszervezése, és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, valamint ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára is kiemelt fontosságúak, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE (gov.hu)

Határtalanul pályázat HAT-20-01-0491

Legendák és mondák nyomában Erdélyben

Erdély mindig is sajátos szerepet töltött be történelmünkben. Kirándulásunkat igyekeztünk úgy megtervezni, hogy diákjaink minél többet megismerjenek e táj szépségeiből, történelmi és irodalmi vonatkozásaikból, amik az iskolai tananyag részét is képzik. Ehhez különböző játékokat és feladatokat dolgoztunk mi. Mindezen túl nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a fiatalok többször találkozzanak határon túli magyar gyerekekkel, megismerkedjenek szokásaikkal és életkörülményeikkel.

Helyszínek:

Koltó, Székelyhíd, Nagyszalonta, Nagyvárad

Előkészítő óra:

Az előkészítő óra keretében átismételjük a tanulókkal hogyan született az Erdélyi fejedelemség, hogyan jutunk el a Rákóczi-féle szabadságharchoz és az hogyan zajlott le. Továbbá felelevenítjük Trianonhoz kapcsolódó ismereteiket. Az út során érintett természeti kincsekhez kapcsolódó természetföldrajzi ismereteket elsajátítjuk. Tudatosítjuk a gyermekekben a határainkon túl élő magyarság fontosságát. Játékos feladatok, tesztek, keresztrejtvények, gyűjtőmunkák alkalmazása.

1.nap:

Nagykárolyban megtekintjük az Ybl tervei alapján felújított kastélyt. Erdőd környékének sík területéből már messziről kitűnik az alacsony dombtetőt koronázó műemlék jellegzetes részlete, a kerek torony. Az erdődi várkastély volt otthona Szendrey Júliának, Petőfi feleségének is. Majd tovább indulunk Szatmárnémetibe, ahol az egykori Pannónia Hotel épületét nézzük meg, majd a Püspöki palotához megyünk. Majd az erdődi oltár másolatát tekinthetjük meg a Székesegyházban.

2.nap:

Koltón Mikes kúriát nézzük meg. Ellátogatunk a helyi általános iskolába, majd miután megismerkedtünk az itteni diákokkal közösen sétálunk el a híres somfához, ahol elszavaljuk Petőfi „Szeptember végén” című versét. Végezetül megkoszorúzzuk a költő szobrát a kúria parkjában. Vajdaforrás vízkóstolás. Utazás Székelyhídra.

Böjte Atya Gyermekotthonában a Szerelem ösvény Petőfi útján program egyik részéhez kapcsolódunk. Foglalkozás a helyi vezető segítségével a szabadság-szerelem kérdéséről.

3.nap:

Székelyhíd reggeli után indulás Petőfi és Arany barátságának helyszínére, Nagyszalontára.

Rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedés Petőfi és Arany barátságával. Kiemelten Arany János életéhez kötődő versek, szemelvények olvasása. Arany szülőházának megtekintése. A temetőben pedig Arany Juliska sírjának megkoszorúzása, látogatás az Arany János Elméleti Líceumba. Nagyvárad esti séta a nagyváradi várnál.

4.nap:

Látogatás Nagyváradon, Bihar megye székhelye a Partiumban, a Körösvidéken, a Sebes-Körös partján A 11. századi I. László magyar király helyezte a bihari püspökséget, akit a székesegyház elkészülte után itt is temettek el. A város a török hódoltság ideje alatt többször gazdát cserélt, végleg 1692-ben szabadult fel. 1920-ban, a trianoni békeszerződés nyomán került Romániához. Püspöki Székesegyház, Szent László-szobor, Püspöki Palota, Kanonok sor, belváros, Holdas templom, Szigligeti Ede színház.

Értékelő óra:

A kirándulás ideje alatt a diákok által készített útinaplók és a fotók alapján felidézzük a látottakat. Tanulók élménybeszámolóinak meghallgatása. személyes élmények összegyűjtése. „A legmaradandóbb élményem…” „kötetlen beszélgetés. A pedagógusok kérdései alapján válaszolva feldolgozzuk, rendszerezzük a tanultakat. Rajzok, fogalmazások, fali tabló készítése. Fényképekből album készítése. Az elkészült munkákból kiállítás rendezése.

no images were found